Oferta

audyt

Audyt

a)KOMPETENCYJNY

 

Pracownik jest największą inwestycją każdej szanującej się organizacji. Nie jest jedynie osobą generującą koszta, ale wartością, którą organizacja/firma powinna doceniać. 

W każdej grupie zawodowej wymagane są predyspozycje osoby lub grupy, które pozwalają na efektywne wykonywanie zadań dla danego stanowiska. Dobrą praktyką jest poddanie organizacji/firmy niezależnej obserwacji i ocenie w postaci audytu. Dzięki temu można z dystansu spojrzeć na swoją działalność i przekonać się o mocnych lub słabych stronach. Obiektywny audyt dostarcza informacje i wskazówki niezbędne do efektywnego działania i rozwoju. 

Stowarzyszenie Inicjatywa posiada wiedzę na temat różnych metod badania kompetencji pracowników organizacji kulturalnych, którą zdobyło dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń, a także dzięki realizacji programów „Humaniści skuteczni na rynku pracy” oraz „Młodzi kompetetni w sektorze kultury”. 

 

W ofercie audytu kompetencyjnego znajduje się: 
 

 • określenie kluczowych kompetencji dla określonych stanowisk,
 •  

 • stworzenie listy i opisów stanowisk pracy,
 •  

 • zasady rekrutacji i selekcji na określone stanowiska,
 •  

 • zarządzanie talentem,
 •  

 • system ocen okresowych wraz z analizą rozwoju pracownika,
 •  

 • diagnoza potrzeb szkoleniowych i zarządzanie szkoleniami,
 •  

 • praca na kole kompetencji z pracownikami.
 •  

 Audyt kompetencyjny często przeprowadzany jest w dużych firmach i korporacjach, jednak może być także dostosowany dla mniejszych organizacji w sektorze kultury. Indywidualne podejście i dostosowanie zasad audytu do wskazanych potrzeb pozwala zmaksymalizować korzyści. Dzięki audytowi i wdrożeniu zalecanych zmian organizacja/firma może posiadać wykwalifikowaną, stałą kadrę, co może przełożyć się na jej sukces. 

Mierzalność wyników osiągamy dzięki zastosowaniu narzędzi: 
 

 • ankiety w oparciu o metodologię INKAS,
 •  

 • koło kompetencji,
 •  

 • mapy rozwoju kompetencji,
 •  

 • okno Johari,
 •  

 • analiza przypadku,
 •  

 • inne.
 •  

 

b) AUDYT WIZERUNKOWY

 

Podmiot/firma prowadzący politykę świadomego budowania wizerunku, nie zawsze ma możliwość kontrolowania postępów i korygowania ewentualnych uchybień. Potrzeby wizerunkowe zmieniają się wraz z rozwojem firmy, są zależne nie tylko od czasu, ale także od otoczenia biznesowego. 

Narzędziem monitoringu tego elementu działalności firmy jest audyt wizerunkowy, którego celem jest określenie, w jaki sposób i do jakiego stopnia przyjęte wytyczne są realizowane w działalności firmy. Pozwala także określić mocne strony firmy w zakresie budowania wizerunku oraz wyznaczyć obszary do rozwoju. Ponadto umożliwia wprowadzenie dalekosiężnego planu rozwoju firmy w tej sferze. Kompleksowy audyt wizerunkowy może być prowadzony na trzech etapach: 
 

 • Analiza potrzeb wizerunkowych – podmioty nieposiadające całościowej koncepcji wizerunkowej (analiza stanu zastanego, ocena korzyści, wytyczne).
 •  

 • Ocena wdrożenia polityki wizerunkowej – podmioty realizujące postulaty budowania wizerunku (ocena rezultatów, analiza postępów, słabych i mocnych stron).
 •  

 • Wewnętrzny audyt wizerunkowy dla podmiotów posiadających politykę wizerunkową (wielopłaszczyznowa analiza kreowania wizerunku).
 •  

 

Oferta: 
1.Badanie otoczenia biznesowego połączone z analizą potrzeb wizerunkowych:
 

 • mocne i słabe strony wizerunku organizacji – analiza SWOT,
 •  

 • ustalenie odbiorców informacji wizerunkowej i jej celów,
 •  

 • przeprowadzenie rozmów i wywiadów w otoczeniu i wewnątrz firmy.
 •  

 
2.  Badanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji wizualnej:

   

 • analiza publikacji prasowych i internetowych,
 •  

 • analiza materiałów promocyjnych i informacyjnych,
 •  

 • badanie spójności komunikacji.
 •  

 
3.  Zalecaniem działań korygujących w poszczególnych obszarach: 
 

 • przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami,
 •  

 • stworzenie katalogu dobrych praktyk,
 •  

 • zaplanowanie perspektywy rozwoju wizerunkowego firmy (wraz z gotowymi propozycjami, np. ustalenie celów komunikacji; stworzenie przykładowych komunikatów prasowych – atrakcyjnych i skutecznych, propozycja elementów komunikacji wizualnej).
 •  

Powrót