Projekty

YES for europe logo

YES for Europe

Projekt YES for Europe przeprowadzony został w 2003 roku. Jego głównym celem była promocja integracji europejskiej, prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o UE, a także wydanie publikacji – płyty CD z informacjami o stypendiach i stażach UE oraz powołanie Śląskiego Młodzieżowego Centrum Integracji Europejskiej. Stowarzyszenie Inicjatywa, aby zrealizować ten projekt otrzymało grant (PHARE 2001). Śląskie Młodzieżowe Centrum Europejskie – YES for Europe – było punktem informacji o Europie dla młodzieży i studentów. W skład założycielski YES for Europe wchodzili przedstawiciele ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pro Europa i przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatywa. Zespół ten, złożony ze specjalistów wyszkolił grupę wolontariuszy, którzy w miejscu swojego zamieszkania pełnili rolę tzw. Powiatowych Koordynatorów Projektu. Przedsięwzięcie zostało nagrodzone przez ówczesnego Prezesa Rady Ministrów – Leszka Millera.

Wszystkie cele projektu Yes for Europe:
– promocja integracji Polski z Unią Europejską,
– wszechstronna informacja o procesie integracji i przystąpienia do UE,
– promocja dorobku prawnego i przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania i struktur UE,
– przygotowanie społeczeństwa, a przede wszystkim młodych ludzi do członkostwa w UE,
– przygotowanie dla młodych liderów kompleksowych szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności oraz osobiste kwalifikacje pomocne w pozyskiwaniu środków unijnych,
– stworzenie ośrodka konsultacyjnego / centrum doradztwa dla młodzieżowych organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych,
– możliwość federalizacji sektora organizacji młodzieżowych i studenckich na Śląsku,
– stworzenie bazy danych tychże organizacji działających w regionie,
– przekazanie wiedzy zdobytej przez członków stowarzyszenie podczas realizacji własnych projektów lub szkoleń europejskich (np. program EURO-NGO),
– przygotowanie młodych ludzi do pracy w organizacjach pozarządowych,
– współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami,
– promowanie idei obywatelstwa europejskiego.

Powrót