Projekty

Zarządzanie projektem kulturalnym_logo

Zarządzanie projektem kulturalnym

W 2009 roku Stowarzyszenie realizowało w ramach PO FIO 2009 projekt pn. „Zarządzanie projektem kulturalnym. Ogólnopolski cykl szkoleń”, na który złożyła się organizacja 24 szkoleń przeprowadzonych we wszystkich 16 województwach. W projekcie uczestniczyły 404 osoby, w tym ok. 320 z organizacji pozarządowych. Pozostali uczestnicy reprezentowali różnego rodzaju instytucje publiczne, których działalność powiązana jest z sektorem kultury tj. samorządowe i wojewódzkie instytucje kultury, domy kultury, podmioty komercyjne działające w sferze kultury. Tematyka prowadzonych szkoleń dotyczyła zarządzania projektem kulturalnym, od fazy przygotowania projektu, poprzez właściwą realizację projektu, aż do jego zakończenia. Program szkoleń obejmował także zakres wiedzy dotyczącej rekomendowanej przez Komisję Europejską – metodyki Project Cycle Management i możliwości jej wykorzystania w projektach. W ramach szkoleń trenerzy prowadzili zajęcia związane z zarządzaniem projektem, cyklem życia projektu, sponsoringiem i marketingiem wydarzeń kulturalnych Celem prowadzonych szkoleń był wzrost kompetencji członków i pracowników organizacji pozarządowych czynnie działających w sektorze kultury.

Metodyka zajęć obejmowała wykłady, dyskusje z uczestnikami, pracę w grupach, case study (analiza przypadku na podstawie wspólnie wybranych projektów kulturalnych), warsztaty, prezentacje uczestników.

W ramach projektu prowadzona była ankieta skierowana do uczestników projektu. Wynikiem przeprowadzenia badań było sformułowanie raportu identyfikującego mocne i słabe strony organizacji pozarządowych działających w kulturze oraz problemów organizacji kulturalnych III sektora.

Powrót